VERWERKINGS OVEREENKOMST WEBSHOP (AVG - 2018)

VERWERKERSOVEREENKOMST via webshop www.treffersfishingoutdoor.eu

PARTIJEN:

1.    Treffers – Fishing & Outdoor gevestigd aan de Dorpsstraat 163A, 1733 AH Nieuwe Niedorp geregistreed bij de Kamer van Koophandel (KvK) onder nummer 58164146 ( hierna genoemd Verwerker)

      en

2.   Klant ( hierna genoemd Klant);

OVERWEGENDE DAT:

a)    bovengenoemde partijen zijn eerder een Overeenkomst aangegaan via de webshop www.treffersfishingoutdoor.eu met als doel levering van producten aan de “Klant”, waarbij gegevens van de “Klant” in het kader waarvan persoonsgegevens door Verwerker (kunnen) worden verwerkt;

b)    ten aanzien van deze overeenkomst  Treffers – Fishing & Outdoor als “verwerkingsverantwoordelijke”, (Verwerker”)  moet worden aangemerkt in de zin van Artikel 4 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG);

c)    partijen in deze Verwerkersovereenkomst de tussen hen gemaakte afspraken neerleggen die gelden voor het verwerken van Persoonsgegevens door Verwerker ten behoeve van Treffers – Fishing & Outdoor.;

KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:

1. REIKWIJDTE VAN DEZE VERWERKERSOVEREENKOMST

1.1   Verwerker zal de persoonsgegevens die zijn verstrekt door “Klant” uitsluitend

        verwerken ten behoeve en in opdracht van “Klant” in overeenstemming met
        de verwerkingsdoeleinden zoals vastgelegd in de Overeenkomst.

1.2   Verwerker heeft geen zelfstandige zeggenschap over de doeleinden van verwerking van de  
        Persoonsgegevens en de daartoe gebruikte middelen.

2. ALGEMENE VERPLICHTINGEN VERWERKER

2.1   Verwerker is verplicht om alle instructies van de AVG op te volgen ten aanzien  
        van de verwerking van de Persoonsgegevens.

2.2   Verwerker zal zich houden aan alle toepasselijke wet- en regelgeving en gedragscodes

        betreffende de bescherming en beveiliging van persoonsgegevens. Verwerker verklaart met

        deze regelgeving bekend te zijn.

2.3   Het is Verwerker niet toegestaan om de Persoonsgegevens voor eigen doeleinden of enig

        ander doel dan in de Overeenkomst genoemde doelen te verwerken en/of aan   
        derden te verstrekken.

2.4   Verwerker zal op eerste verzoek van “Klant” aan haar toegang verlenen tot
        de Persoonsgegevens dan wel deze Persoonsgegevens ter beschikking stellen op een wijze
        die wenselijk acht.

3. SUB-VERWERKERS EN DOORGIFTE

3.1   Verwerker mag voor de verwerking van Persoonsgegevens binnen het kader van deze

Verwerkersovereenkomst uitsluitend derden inschakelen indien die zijn goedgekeurd en     aangesteld door verwerker, met medeweten van “Klant”.

3.2   Indien (een deel van) de verwerking van de Persoonsgegevens wordt uitbesteed aan een

        Sub-verwerker, is Verwerker jegens “Klant” volledig aansprakelijk voor de  
        verwerking van de Persoonsgegevens door Sub-verwerker overeenkomstig de verplichtingen  
        die op grond van deze Verwerkersovereenkomst op Verwerker rusten.

3.3   Verwerker en eventuele Sub-verwerkers mogen Persoonsgegevens uitsluitend (laten)

        verwerken binnen de Europees Economische Ruimte.

3.4   Verwerker zorgt ervoor dat aan Sub-verwerkers, ten aanzien van de door hen uitgevoerde
        verwerking(en) van Persoonsgegevens door middel van een schriftelijke “Sub”-
        verwerkersovereenkomst dezelfde verantwoordelijkheden en verplichtingen worden opgelegd
        als in deze Verwerkersovereenkomst.

4. GEHEIMHOUDING

4.1   Behoudens aan Sub-verwerkers mag Verwerker geen Persoonsgegevens aan derden
        kenbaar maken of derden daartoe toegang geven, tenzij “Verwerker” daar vooraf  
        uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor heeft gegeven. Onder derden wordt ook personeel
        van Verwerker begrepen voor zover het niet noodzakelijk is dat dergelijk personeel voor het  
        uitvoeren van de Overeenkomst kennisneemt van de Persoonsgegevens. Deze geheim-
        houdingsplicht blijft onverminderd van kracht na het einde van de Verwerkersovereenkomst.

4.2   Verwerker verplicht zich om medewerkers die werkzaamheden verrichten in het kader van
        de uitvoering van de Overeenkomst, de verplichtingen op te leggen de Persoonsgegevens  
        geheim te houden en vertrouwelijk te behandelen.

5. BEVEILIGING

5.1   Verwerker verplicht zich ertoe zodanige technische en organisatorische  
        beveiligingsmaatregelen te treffen dat de Persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn tegen  
        verlies of onzorgvuldige, ondeskundige of onrechtmatige verwerking.

5.2   Verwerker zorgt ervoor dat bij de verwerking van Persoonsgegevens betrokken medewerkers
        de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen van Verwerker kennen en zich aan die
        verplichtingen houden.

5.3   Op eerste verzoek van “Klant” geeft Verwerker informatie over de toegepaste
        beveiliging van de Persoonsgegevens en zal waar gewenst door “Verwerker” de
        beveiligingsnormen aanpassen.

6. CONTROLE

6.1   Verwerker stelt “Klant” in staat om met inachtneming
        van een redelijke aanzeggingstermijn, de naleving door Verwerker van deze
        Verwerkersovereenkomst te (laten) controleren. Door een onafhankelijke auditor, deze kan

        worden ingezet aan  wie Verwerker alle benodigde toegang en informatie zal verstrekken.

6.2   Verwerker verstrekt op eerste verzoek van “Klant” aan haar een rapportage
        waarin Verwerker informatie geeft over de beveiligingsmaatregelen (zie artikel 5),
        beveiligingsincidenten en mogelijke veiligheidsrisico’s ten aanzien van de Persoonsgegevens.

7. INFORMEERPLICHT VERWERKER

7.1   Zodra Verwerker kennisneemt van een (dreigend of plaatsgevonden) beveiligingsincident
        inzake diefstal, verlies of ontoegankelijkheid van gegevens of enige inbreuk of dreigende
        inbreuk op de beveiliging in de zin van art. 33 AVG, stelt “Verwerker”, de “Klant”
        hiervan direct op de hoogte en zal Verwerker daarbij informatie verstrekken over:

        a) de aard van het incident en de feitelijke toedracht voor zover bekend of vermoed;

        b) de (mogelijk) getroffen Persoonsgegevens;

        c) de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident voor de verwerking van de
            Persoonsgegevens en de daarbij betrokken personen en;

        d) de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen om de negatieve gevolgen

            van het incident te verhelpen of te beperken.

7.2   Verwerker verleent op verzoek van “Klant” de gevraagde medewerking die “Klant”
        nodig acht om een inbreuk op de beveiliging te melden bij de
        Autoriteit Persoonsgegevens en/of de betrokkenen. Verwerker mag een dergelijke melding
        niet doen zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van “Klant”.

7.3   Eventuele kosten die gepaard gaan met de uitvoering van de verplichtingen voor Verwerker
        zoals genoemd in lid 1 of 2 van dit artikel komen voor rekening van Verwerker.

7.4   Verwerker zal “Klant” direct informeren over enig verzoek of onderzoek

        van enige overheids- of vergelijkbare instantie met betrekking tot de verstrekking of

        verwerking van de Persoonsgegevens.

8. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

8.1   Onverminderd het bepaalde in art. 3.1 is “Verwerker” en “SUB-Verwerker(s)” aansprakelijk

        voor alle schade die voor “Klant” voortvloeit uit een aan Verwerker en/of Sub-verwerker
        toerekenbare schending van de wet- en regelgeving betreffende de verwerking van
        Persoonsgegevens of niet-nakoming van verplichtingen uit deze Verwerkersovereenkomst.

8.2   Verwerker vrijwaart “Klant” van elke boete of schade die door “Verwerker”  verschuldigd

        respectievelijk geleden wordt als gevolg van het toerekenbaar niet nakomen door Verwerker

        van deze Verwerkersovereenkomst.

9. OMGANG MET RECHTEN VAN BETROKKENEN

9.1   Verwerker zal desgevraagd aan “Klant” alle benodigde medewerking
        verlenen om uitvoering te geven aan inzageverzoeken van betrokkenen of het verzoek om
        verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens. Indien dergelijke
        verzoeken binnenkomen bij “Verwerker” zullen deze in overleg met “Klant” worden afgehandeld

        en niet zelfstandig.

10. OMGANG MET PERSOONSGEGEVENS BIJ BEËINDIGING

10.1 Bij het eindigen van de Overeenkomst op welke grond en op welke wijze dan ook is
        Verwerker verplicht op eerste verzoek van “Klant”:

        a) alle Persoonsgegevens ter beschikking te stellen aan “Klant” op de wijze
            en in het format zoals door “Klant” gewenst;

        b) onmiddellijk de verwerking van Persoonsgegevens te staken en te zorgen dat eventuele

            Sub-verwerkers hetzelfde doen;

        c) nadat “Klant” daartoe uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven, alle
            Persoonsgegevens die schriftelijk of elektronisch zijn opgeslagen permanent te verwijderen
            of, voor zover permanente verwijdering van de gegevensdrager niet mogelijk is, de
            gegevensdrager te vernietigen, en desgevraagd schriftelijk aan “Klant”
            bevestigen dat aan alle verplichtingen uit hoofde van dit artikel is voldaan.

11. INWERKINGTREDING EN DUUR VAN DE OVEREENKOMST

11.1   Deze verwerkersovereenkomst treedt in werking op de datum dat “Klant” een bestelling doet

         via www.treffersfishingoutdoor.eu  

11.2   Deze Verwerkersovereenkomst geldt voor de duur dat Verwerker Persoonsgegevens

          verwerkt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

11.3   Verwerker kan deze Verwerkersovereenkomst niet tussentijds opzeggen.

11.4   De bepalingen in deze Verwerkersovereenkomst blijven ook na het einde van de  
          Overeenkomst onverminderd van kracht zolang Verwerker Persoonsgegevens in het kader
          van de Overeenkomst onder zich heeft.

12. SUBVERWERKERS

12.1     Sub verwerkers die verbonden zijn aan via de webshop van www.treffersfishingoutdoor.eu

            Zoals bedoeld in 3.1 t/m 3.4 zijn;

-       MyOnlineStore B.V. statutair gevestigd te Oss en ingeschreven bij de KvK onder nummer  17149100. Hierbij huurt “Verwerker” ruimte voor zijn webshop.

-       MyParcel statutair gevestigd te Hoofddorp en ingeschreven bij de KvK onder nummer 63190133. Deze verstuurd in opdracht van “Verwerker” bestelde producten via Post.nl naar de “Klant”.

-       Belastingdienst “Verwerker: moet op verzoek van deze organisatie de boekhouding kunnen overleggen. I.v.m. de rechtgeldigheid van deze organisatie is “Verwerker” verplicht om deze gegevens te bewaren voor een duur van minimaal 5 jaren en maximaal 10 jaren

13. TOEPASSELIJK RECHT

Deze Verwerkersovereenkomst en de uitvoering ervan worden uitsluitend beheerst door

Nederlands recht.

Deze verwerkingsovereenkomst voor klanten die bestellingen doen via de webshop van www.treffersfishingoutdoor.eu is opgemaakt op woensdag 23-05-2018 te Nieuwe Niedorp.

Deze overeenkomst kan tussentijds aangepast worden door “Verwerker” als hiertoe door de wet of overheidsinstanties behoefte aan is.

Nieuwsbrief

Meld u aan voor onze nieuwsbrief
Aanmelden

VERZEND OPTIES

Alle producten op de site hebben een levertijd van 1 - 3 werkdagen (indien voorradig) binnen Nederland. Daar buiten is het 1 - 10 werkdagen. 

Voor verzending worden de volgende kosten berekend:
Binnen Nederland wordt er € 6,95 berekend tot een bestelling van € 50,00 daarboven is verzending gratis.
Voor Belgi
ë wordt er € 8,95 berekend tot een bestelling van € 75,00 daarboven is verzending gratis.
Voor Duitsland wordt er
€ 13,50 berekend tot een bestelling van € 100,00 daarboven is verzending gratis.
Voor de rest van Europa wordt er € 15,00 berekend tot een bestelling van € 150,00 daarboven is verzending gratis.

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.
© 2015 - 2021 Hengelsport Treffers-Fishing & Outdoor | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel